Danse Macabre  
danse_macabre1.jpg danse_macabre2.jpg danse_macabre3.jpg danse_macabre4.jpg danse_macabre5.jpg danse_macabre6.jpg danse_macabre7.jpg
danse_macabre8.jpg danse_macabre9.jpg
22. května 2001 - náhodné fotografování programu v Čajovně pod stromem Čajovým v Praze v Mánesově ulici. Poznámky k programu: Konceptuální improvizaèní pøedstavení taneènice a performátorky Antonie Svobodové a Mirka Vodrázky rozehrávající sociální metaforu pozdního støedovìku na téma média vita in morte - uprostøed zivota jsme obklopeni smrtí. Zatímco obrazy tanèících kostlivcù vystupovaly v evropské kultuøe v období spoleèenského rozkladu napøíklad za pomocí moru, pøedstavení DANSE MACABRE rozvíjí a obohacuje tyto obrazy o artaudovskou otázku hledající spirituální podobou souèasného zla jako moru a táze se po smyslu umìní napøíklad tváøí v tváø smrti dítìte. Pøedstavení DANSE MACABRE je inspirováno nejen rùznými formami smrti, tak jak jsou známé ze svìta pøírodních kmenù, z egyptské kultury, z obrazù evropského støedovìku, nebo zázitkù z Osvìtimi, ale i je ovlivnìné i chováním zvíøat, která se v hrozbì smrti vyznaèují zvlástními animálními preformovanými mechanismy spojenými se zachováním zivota. Výtvarná spolupráce: Kristína Taubelová: loutka - smrt Iva Vodrázková: civilizaèní totem - vlajka
na začátek
fotky
o mně

hádanky
vtipy


Copyright Hynek Semecký, všechna práva vyhrazena.